Biedrības "Latvijas Mākslinieku savienība" statūti

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Biedrības nosaukums – Latvijas Mākslinieku savienība (saīsinājumā – LMS), nosaukuma tulkojums angļu valodā – The Artists’ Union of Latvia (AUL), turpmāk tekstā – LMS.
1.2. LMS ir 1941. gadā dibinātās Latvijas PSR Mākslinieku savienības un Latvijas PSR Mākslinieku savienības Mākslas fonda, kā arī sabiedriskās organizācijas Latvijas Mākslinieku savienības mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.
1.3. LMS ir profesionāla radoša organizācija vizuālās mākslas jomā.
1.4. LMS īpašumā esošās ēkas un Latvijas Mākslinieku savienības muzeja (turpmāk tekstā – LMS muzejs)mākslas darbu krājums ir vienots LMS muzeja komplekss.

2. LMS mērķi un uzdevumi

2.1. LMS mērķi ir:
2.1.1. veicināt mākslas attīstību un kultūras vērtību saglabāšanu Latvijā;
2.1.2. aizstāvēt radošo brīvību un vizuālo mākslinieku profesionālās, ekonomiskās, sociālās un morālās tiesības un intereses;
2.1.3. paplašināt sabiedrības izglītības un informācijas iespējas vizuālo mākslu jomā.
2.2. LMS mērķiem nav peļņas gūšanas nolūka un rakstura.
2.3. Mērķu īstenošanai LMS veic šādus uzdevumus:
2.3.1. aktīvi piedalās Latvijas valsts kultūrpolitikas apspriešanā, veidošanā un īstenošanā;
2.3.1.1 īsteno kultūras projektus vizuālās mākslas jomā;
2.3.2. veicina jaunradei labvēlīgus apstākļus, Latvijas garīgās un materiālās kultūras vispusīgu attīstību;
2.3.3. deleģē pārstāvjus padomēs, ekspertu komisijās u. c. institūcijās, kur izlemj kultūras un citus sabiedrības attīstības jautājumus;
2.3.4. aizstāv un pārstāv mākslinieku un mākslas zinātnieku intereses valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijās tiesisko, sociālo, mākslinieku darbnīcu u. c. jautājumu kārtošanā;
2.3.5. iesniedz Saeimai, Ministru kabinetam, pašvaldībām, tiesu un tiesībsargājošām iestādēm ierosinājumus, likumprojektus un lēmumprojektus jautājumos, kas skar mākslu un kultūru, tai skaitā par nodokļu politikas, muitas, sociālās aizsardzības, mākslas izglītības jautājumiem;
2.3.6. realizē profesionālo jautājumu koordināciju un pašpārvaldi vizuālo mākslu jomā, apliecina mākslinieku, mākslas zinātnieku profesionālo statusu un kvalifikāciju, izsniedz izziņas;
2.3.7. nodrošina savas darbības rezultātā uzkrātās informācijas saglabāšanu, uztur savu biedru reģistru, uzkrāj un glabā informāciju par viņu radītajiem darbiem, izstādēm un radošo darbību, ievērojot fiziskās personas datu aizsardzības prasības;
2.3.8. nodrošina starptautiskās un vietējās informācijas, kā arī LMS aktuālās informācijas apriti un pieejamību. LMS galvenais informācijas nesējs ir LMS tīmekļvietne www.lms.lv;
2.3.9. veic izstāžu darbību Latvijā un ārzemēs;
2.3.10. nodarbojas ar izdevējdarbību statūtos noteikto mērķu un uzdevumu realizēšanai;
2.3.11. nodrošina LMS muzeja krājuma vienotu saglabāšanu, papildināšanu un iekļaušanu kultūras apritē;
2.3.12. papilddarbības veidā veic saimniecisko darbību, kas saistīta ar īpašuma uzturēšanu un izmantošanu, kā arī papilddarbības veidā veic citu saimniecisko darbību, lai realizētu statūtos noteiktos mērķus un uzdevumus;
2.3.13. iegūst savā īpašumā kustamu un nekustamu mantu, vērtspapīrus, ar savu kapitālu piedalās dažādos pasākumos un aktivitātēs, iegādājas daļas vai akcijas komercsabiedrībās LMS statūtos noteikto mērķu un uzdevumu realizēšanai;
2.3.14. saņem ziedojumus, nodarbojas ar līdzekļu piesaistīšanu vizuālās mākslas un mākslas izpētes projektiem, mērķprogrammām, lai realizētu statūtos paredzētos mērķus un uzdevumus;
2.3.15. likumos noteiktā kārtībā pilda atsevišķas tai nodotās valsts pārvaldes funkcijas;
2.3.16. veic citus ar LMS mērķiem saistītus uzdevumus.
2.4. LMS var normatīvajos aktos noteiktā kārtībā pretendēt un iegūt sabiedriskā labuma organizācijas statusu un citus biedrību likumos noteiktos statusus.
2.5. LMS var dibināt profesionālās attīstības, pašpalīdzības, mākslas veicināšanas, mantojuma saglabāšanas u.c. fondus un nodibinājumus, kā arī piešķirt stipendijas un prēmijas.

3. LMS darbības termiņš

3.1. LMS ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana no LMS

4.1. Fizisko un juridisku personu apvienošanās biedrībā notiek brīvprātīgi pēc profesionālās mākslinieciskās jaunrades principa. LMS var iestāties rīcībspējīga fiziska persona un tiesībspējīga juridiska persona, iesniedzot rakstisku pieteikumu uzņemšanai LMS (turpmāk – pieteikums). Pieteikuma saturu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka LMS valde.
4.1.1.1 Izskatot pieteikumu, tiek ņemtas vērā šādas biedru uzņemšanas prasības fiziskām personām:
4.1.1.11. augstākā profesionālā izglītība vizuālās mākslas jomā;
4.1.1.12. profesionālā darba pieredze vizuālās mākslas jomā pēdējo 3 (trīs) gadu periodā: piedaloties izstādēs, plenēros un/vai publicējot publikācijas un/vai veicot kuratora darbu utt.;
4.1.1.13. 3(trīs) LMS biedru rekomendācijas, izvērtējot biedra kandidāta profesionalitāti vizuālās mākslas jomā;
4.1.1.2 Pieteikums sastāv no:
4.1.1.21. iesnieguma;
4.1.1.22. aizpildītas LMS biedru uzņemšanas anketas (atrodama LMS tīmekļvietnē www.lms.lv);
4.1.1.23. radošās biogrāfijas apraksta;
4.1.1.24. augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopijas;
4.1.1.25. 10 (desmit) radošo darbu attēliem un/vai 10 (desmit) publikācijām un/vai kuratoriem 10 (desmit) izstāžu aprakstiem un attēliem, kas raksturo pēdējo 3 (trīs) gadu perioda radošo daiļradi.
4.1.2.1Izskatot pieteikumu, tiek ņemtas vērā šādas biedru uzņemšanas prasības juridiskām personām:
4.1.2.11. 3 (trīs) gadu pieredze vizuālās mākslas jomā; var kļūt arī mācību iestāde, kuras mācību programmā ir iekļauti vizuālās mākslas un tās vēstures priekšmeti.
4.1.2.2 Pieteikums sastāv no:
4.1.2.21. motivēta iesnieguma;
4.1.2.22. aizpildītas LMS biedru uzņemšanas anketas (atrodama LMS tīmekļvietnē www.lms.lv);
4.1.2.23. organizācijas statūtu kopijas;
4.1.2.24. 3 gadu darbības apraksta un 2 gadu turpmākās darbības plāna;
4.1.2.25. biedrībām biedru saraksta.
4.1.1 Pieteikums iesniedzams papīra formā A4 formātā vienā eksemplārā, skaidri salasāmā latviešu valodā. Visiem dokumentiem, kas nav latviešu valodā, obligāti jāpievieno tulkojums (var būt bez notariālā apliecinājuma).
4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu LMS pieņem valde. Valde pieteicēja lūgumu izskata sēdes laikā. Valde motivētu lēmumu paziņo pieteicējam.
4.3. Valdes noraidošā lēmuma gadījumā, pieteicējs var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās no valdes lēmuma pieņemšanas brīža.
4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no LMS rakstveidā paziņojot par to valdei;
4.5. Biedru var izslēgt no LMS ar valdes lēmumu, ja:
4.5.1. biedrs vairāk kā 2 gadus (kalendāros) nav nomaksājis biedra naudu;
4.5.2. biedrs nepilda biedru kopsapulces (turpmāk – Kongress) un valdes lēmumus;
4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;
4.5.4. biedrs nodara morālu vai materiālu kaitējumu LMS.
4.6. Jautājumu par LMS biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

5. Biedru tiesības un pienākumi

5.1. Biedram ir šādas tiesības:
5.1.1. piedalīties LMS pārvaldē, tikt ievēlētam LMS institūcijās;
5.1.2. saņemt informāciju par LMS darbību, tai skaitā iepazīties ar visu LMS institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
5.1.3. piedalīties visos LMS organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par LMS darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;
5.1.4. saņemt LMS biedra karti;
5.1.5. izmantot visas LMS biedra priekšrocības.
5.2. Biedram ir šādi pienākumi:
5.2.1. ievērot LMS statūtus un pildīt Kongresa un valdes lēmumus;
5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu, kuras apmēru nosaka valde ar savu lēmumu;
5.2.3. saudzēt LMS mantu;
5.2.4. piedalīties Kongresā un ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt LMS mērķu un uzdevumu realizēšanu;
5.2.5. regulāri sniegt informāciju par adreses, telefona maiņu LMS sekretariātam un regulāri iesniegt ziņas un materiālus personīgās lietas papildināšanai LMS biedru reģistrā.
5.3. Saistības biedram var noteikt ar Kongresa vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.
5.4. LMS neatbild par biedra saistībām un biedrs neatbild par LMS saistībām.
5.5. LMS valde ir tiesīga piešķirt Goda biedra statusu par atsevišķiem nopelniem:
5.5.1. Par biedrības Goda biedru var ievēlēt Latvijas Republikas vai ārvalstu mākslinieku par nozīmīgu ieguldījumu vizuālās mākslas nozares attīstībā. Goda biedra kandidatūru izvirza biedrības valde vai divi biedrības biedri. Goda biedru ievēl Kongresā, izsniedzot noteikta parauga diplomu.
5.5.2 Goda biedriem ir biedru tiesības un pienākumi. LMS Goda biedri ir atbrīvoti no iestāšanās naudas un biedra naudas maksājumiem.

6. LMS struktūrvienības

6.1. Ar Kongresa lēmumu var tikt izveidotas LMS teritoriālās un citas struktūrvienības. LMS struktūrvienības nav juridiskas personas;
6.2. Struktūrvienību tiesības un pienākumus nosaka LMS valdē apstiprinātie struktūrvienību nolikumi.

7. Biedru sapulces (Kongresa) sasaukšana un lēmumu pieņemšana

7.1. Kongress ir augstākā LMS lēmējinstitūcija.
7.2. Kongresā ir tiesīgi piedalīties visi LMS biedri. Biedri var piedalīties Kongresā tikai personīgi.
7.3. Kārtējais Kongress tiek sasaukts vienu reizi trīs gados.
7.4. Ārkārtas Kongress var tikt sasaukts pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa LMS biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
7.5. Kongress tiek sasaukts, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms Kongresa, nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu pa pastu vai elektroniskajā pastā un publicējot LMS tīmekļvietnē www.lms.lv.
7.6. Kongress ir lemttiesīgs, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.
7.7. Ja Kongress nav lemttiesīgs kvoruma trūkuma dēļ, piecu nedēļu laikā tiek sasaukts atkārtots Kongress, kas ir tiesīgs pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
7.8. Kongresa lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, LMS darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.
7.9. Kongresa ekskluzīvā kompetencē ietilpst:
7.9.1. LMS statūtu apstiprināšana un grozīšana;
7.9.2. valdes un valdes priekšsēdētāja (turpmāk –Prezidents) ievēlēšana;
7.9.3. revīzijas komisijas ievēlēšana;
7.9.4. lēmumu par LMS darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju pieņemšana;
7.9.5.lēmumu pieņemšana par nekustamo īpašumu Rīgā, 11.novembra krastmalā 35, Zvārtavas pils kompleksu Apes novada Gaujienas pagastā, Gaujas ielā 1,Gaujas ielā 1C, Gaujas ielā 3, Gaujas ielā 5, Abulas ielā 1, Abulas ielā 3, Abulas ielā 3A, Abulas ielā 3B, Abulas ielā 9, Gaujas ielā 5B, Gaujas ielā 9, Gaujas ielā 9A, Vecajā Biķernieku ielā 49, Rīgā, kā arī LMS muzeja mākslas darbu krājuma atsavināšanu vai apgrūtināšanu t.sk. ieķīlāšanu.
7.10. Ne retāk kā vienu reizi gadā LMS valde var organizēt informatīvu biedru sapulci, kas tiek sasaukta, paziņojot biedriem divas nedēļas iepriekš.

8. Izpildinstitūcija

8.1. LMS izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no 7 (septiņiem) valdes locekļiem.
8.2.Valdes locekļus un Prezidentu ievēl Kongress no biedru vidus, aizklāti balsojot.
8.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā Kongresa kompetencē.
8.4. Prezidents ir tiesīgs pārstāvēt sabiedrību atsevišķi. Valdes loceklis, kas nav Prezidents, ir tiesīgs pārstāvēt biedrību kopā ar 5 (pieciem) valdes locekļiem.
8.5. Prezidents pilda savus pienākumus par atlīdzību, ko nosaka valdes sēdē.
8.6. Valde tiek sasaukta ne retāk kā vienu reizi mēnesī. Valdes sēdes tiek protokolētas, protokolu ar savu parakstu apliecina valdes locekļi, kuri ir piedalījušies sēdē.
8.7. Prezidents vada valdes darbu, par savu darbu tas ir atbildīgs un atskaitās Kongresam.
8.8. Valde pārzina un vada LMS lietas, pārvalda LMS mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem atbilstoši statūtiem un Kongresa lēmumiem.
8.9. Valde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās divas trešdaļas (2/3) no valdes locekļiem.
8.10. Valde lēmumus pieņem ar klātesošo valdes locekļu balsu vairākumu. Ja balsis dalās vienlīdzīgās daļās, lēmuma pieņemšanā Prezidenta balss ir izšķirošā.
8.11. Valdi vai valdes locekli var atsaukt Kongress ar savu lēmumu, ja valde vai valdes loceklis nepilda vai nepienācīgi pilda savus pienākumus, nespēj vadīt LMS, nodara kaitējumu LMS interesēm, kā arī gadījumos, kad valde vai valdes loceklis zaudē Kongresa uzticību.

9. Revīzijas komisija

9.1. LMS finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revīzijas komisija 3 (trīs) cilvēku sastāvā, kuru ievēl Kongress uz 3 (trīs) gadiem.
9.2. LMS revīzijas komisijas locekļi nevar būt LMS valdes locekļi un nesastāv darba attiecībās ar LMS.
9.3. Revīzijas komisijas locekļi no sava vidus ievēl komisijas priekšsēdētāju, kurš organizē komisijas darbu un sēdes.
9.3.1. revīzijas komisijas lēmumi ir spēkā, ja par to nobalso vismaz 2 (divi) komisijas locekļi.
9.4. Revīzijas komisija:
9.4.1. veic LMS mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
9.4.2. dod atzinumu par LMS budžetu un gada pārskatu;
9.4.3. izvērtē LMS grāmatvedības un lietvedības darbu;
9.4.4. sniedz ieteikumus par LMS finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.
9.5. Revīzijas komisija veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
9.6. Kongress apstiprina LMS gada pārskatu tikai pēc revīzijas komisijas atzinuma saņemšanas.
9.7. Revīzijas komisija pilda pienākumus bez atlīdzības.

10. Biedru nauda

10.1. LMS biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā, kuras apmēru nosaka valde ar savu lēmumu.

11. LMS likvidācija

11.1. LMS darbība izbeidzas:
11.1.1. ar Kongresa lēmumu;
11.1.2. uzsākot LMS bankrota procedūru;
11.1.3. biedru skaitam samazinoties līdz vienam;
11.1.4. ar tiesas nolēmumu;
11.1.5. citos ar likumu noteiktajos gadījumos.
11.2. LMS likvidācijas process notiek saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

Statūti apstiprināti Rīgā, 2018. gada 14. septembrī LMS Atkārtotā ārkārtas kongresā.

Biedrības “Latvijas Mākslinieku savienība”
valdes priekšsēdētājs Igors Dobičins