TIEK PIEŅEMTI JAUNO LMS BIEDRU PRETENDENTU DOKUMENTI

Fizisko un juridisku personu apvienošanās biedrībā notiek brīvprātīgi pēc profesionālās mākslinieciskās jaunrades principa. LMS var iestāties rīcībspējīga fiziska persona un tiesībspējīga juridiska persona, iesniedzot  rakstisku pieteikumu uzņemšanai LMS. Pieteikuma saturu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu ir noteikusi LMS valde. Lēmumu par biedra uzņemšanu LMS pieņem valde. Valde pieteicēja lūgumu izskata sēdes laikā.

Biedru uzņemšanas prasības fiziskām personām:

1. augstākā profesionālā izglītība vizuālās mākslas jomā;

2. profesionālā darba pieredze vizuālās mākslas jomā pēdējo 3 (trīs) gadu periodā: piedaloties izstādēs, plenēros un/vai publicējot publikācijas un/vai veicot kuratora darbu utt.;

3. 3 (trīs) LMS biedru rekomendācijas, izvērtējot biedra kandidāta profesionalitāti vizuālās mākslas jomā;

Pieteikums sastāv no:

1. iesnieguma;

2. aizpildītas LMS biedru uzņemšanas anketas (skatīt zemāk);

3. radošās biogrāfijas apraksta;

4. augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopijas;

5. 10 (desmit) radošo darbu attēliem un/vai 10 (desmit) publikācijām un/vai kuratoriem 10 (desmit) izstāžu aprakstiem un attēliem, kas raksturo pēdējo 3 (trīs) gadu perioda radošo daiļradi.

Biedru uzņemšanas prasības juridiskām personām:

1. 3 (trīs) gadu pieredze vizuālās mākslas jomā; var kļūt arī mācību iestāde, kuras mācību programmā ir iekļauti vizuālās mākslas un tās vēstures priekšmeti.

Pieteikums sastāv no

1. motivēta iesnieguma;

2. aizpildītas LMS biedru uzņemšanas anketas;

3. organizācijas statūtu kopijas;

4. 3 gadu darbības apraksta un 2 gadu turpmākās darbības plāna;

5. biedrībām biedru saraksta.

Pieteikums iesniedzams papīra formā A4 formātā vienā eksemplārā, skaidri salasāmā latviešu valodā. Visiem dokumentiem, kas nav latviešu valodā, obligāti jāpievieno tulkojums (var būt bez notariālā apliecinājuma).

Pieteikuma anketas lejupielāde:

MS Word formātā

Adobe PDF formātā

OpenOffice .sxw formātā