Ir noslēdzies ERAF projekts

Biedrība “Latvijas Mākslinieku savienība” Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Pasākumi Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai” 13.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā” pirmās atlases kārtas “Atbalsts profesionālām nevalstiskām kultūras nozares organizācijām” ietvaros īstenojusi ERAF projektu “Biedrības “Latvijas Mākslinieku savienība” darbības nodrošināšanai” (Projekta Nr. 13.1.4.0/23/I/008).

Projekta īstenošana nodrošinājusi LMS turpmāko darbību, tās funkciju uzturēšanu un biedrības attīstību. Projekts tiešā veidā sniedzis atbalstu LMS kā kultūras nozares organizācijai, lai mazinātu Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes sekas un saglabātu darbavietas organizācijā, kas darbojas kultūras un radošajās nozarēs. Projektā sniegtais atbalsts paātrināja LMS pielāgošanos jaunajiem apstākļiem un veicināja plašāku kultūras pakalpojumu pieejamību, tādējādi radot pozitīvu ietekmi uz vietējām kopienām, kā arī reģionālās kultūrvides aktivizēšanos un ekonomisko attīstību.

Projekta rezultāti:

  1. Atbalstīto kultūras nozares organizāciju skaits – 1. Atbalstīta biedrība “Latvijas Mākslinieku savienība”.
  2. Attīstīti jauni pakalpojumi – 1 – pilnveidots viens kvalitatīvs kultūras piedāvājums – uzturēts muzejs un veicināta Latvijas kultūras mantojuma un mākslas vērtību saglabāšana.

Projekts tika īstenots no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim. Projekta kopējais finansējums ir 384 935.24 EUR, t.sk. Eiropas Savienības finansējums 306 466.18 EUR un valsts budžeta finansējums 78 469.06 EUR.