Tiek īstenots ERAF projekts

Biedrība “Latvijas Mākslinieku savienība” Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Pasākumi Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai” 13.1.4.specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā” pirmās atlases kārtas “Atbalsts profesionālām nevalstiskām kultūras nozares organizācijām” ietvaros īsteno ERAF projektu “Biedrības “Latvijas Mākslinieku savienība” darbības nodrošināšanai” (Projekta Nr. 13.1.4.0/23/I/008).

Projekta mērķis ir nodrošināt biedrības “Latvijs Mākslinieku savienība” turpmāko darbību, tās funkciju uzturēšanu un biedrības attīstību. Projekts tiešā veidā sniegs atbalstu biedrībai kā kultūras nozares organizācijai, lai mazinātu Covid-19 pandēmijas izraisītas krīzes sekas un saglabātu darbavietas organizācijā, kas darbojas kultūras un radošajās nozarēs. Projekta sniegtais atbalsts paātrinās biedrības “Latvijas Mākslinieku savienība” pielāgošanos jaunajiem apstākļiem un veicinās plašāku kultūras pakalpojumu pieejamību, tādejādi radot pozitīvu ietekmi un vietējām kopienām, kā arī reģionālās kultūrvides aktivizēšanos un ekonomisko attīstību.

Projekts tiek īstenots no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim. Projekta kopējais finansējums ir 386 427.12 EUR EUR no kā ERAF finansējums 307 653.95 EUR un Valsts budžeta finansējums 78 773.17 EUR.